.

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI

 

Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

286667

YAKUP AKYEL

2011

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin drama yöntemi (oyun) yeterliliklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the qualifications of pre- scholl teachers about drama in education

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. NİHAT ÇALIŞKAN

2

319833

ABDULKADİR COŞKUN

2012

Öğretmen adaylarının Türkçe kullanım duyarlılık düzeyleri
Candidate teachers' the sensitivity levels of using Turkish language

Yüksek Lisans

 YRD. DOÇ. DR. RÜŞTÜ YEŞİL

3

321873

ELİF PINAR COŞKUN

2013

Bilgisayar destekli eğitimde Dyned programının ilköğretim İngilizce dersini desteklemesi hakkındaki öğretmen görüşleri: Kırşehir ili örneği
In computer-assisted education, the views of teachers about the supporting of Dyned programme English lessons in primary schools: The sample of Kırşehir

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. MEHMET TAŞDEMİR

4

391369

GÜLEN DAĞISTAN

2015

İngilizce dersinde kullanılan bellek destekleyici stratejilerden öyküleme yönteminin kelime bilgisine etkisi
The effect of narrative method from mnemonics used in English lesson on vocabulary knowledge

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. NİHAT ÇALIŞKAN

5

430422

OSMAN EMİR ŞENEL

2016

İletişimci yaklaşım ve dilbilgisi-çeviri metodunun yabancı dilde başarıya ve öz yeterliğe etkileri

The effects of communicative ve language teaching and grammar translation method on achievement and self-efficacy in foreing language

Yüksek 

Lisans

DOÇ.DR.MEHMET TAŞDEMİR

     6

 

430422

 

CEM ŞAHİN

 

2016

 

Hikayelerle desteklenmiş yabancı dil öğretiminin 5 ve 8.sınıflar düzeylerinde kelime dağarcığı, okuduğunu anlama ve yabancı dile karşı tutumuna etkisi
The effect of foreign language teaching through stories on 5th and 8th grade students' vocabulary knowledge, reading 

Yüksek 

Lisans 

 

 DOÇ.DR.MEHMET  TAŞDEMİR

 

     7

 

 430420

 

MUSTAFA ASLANDEREN 

 

2016

 

Esnaf ve sanatkârların ahilik değerlerine sahiplik düzeylerinin değerlendirilmesi (Kırşehir örneği)
The evaluation of tradesmen's and craftsmen's ownership levels of values of akhism (Kırsehi
̇r sample) 

Yüksek 

Lisans 

 

DOÇ.DR.RÜŞTÜ YEŞİL