I YARIYIL

KOD

DERSİN ADI

TİPİ

KREDİ

ANT–601

HOMİNİD FİLOJENİSİ

ZORUNLU

3-0-3

ANT–603

OMURGALILARIN KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİSİ

SEÇMELİ

3-0-3

ANT–605

ANTROPOMETRİ 

SEÇMELİ

3-0-3

ANT–607

ZOOCOĞRAFYA

SEÇMELİ

3-0-3

ANT–609

İNSANDA  BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

SEÇMELİ

3-0-3

ANT–611

OMURGALILAR PAELONTOLOJİSİ

SEÇMELİ

3-0-3

ANT–613

MEMELİLER PALEONTOLOJİSİ

SEÇMELİ

3-0-3

ANT–615

PALEOPATOLOJİ

SEÇMELİ

3-0-3

ANT-617

ANADOLU PALEOANTROPOLOJİSİ

ZORUNLU

3-0-3

ANT-619

PALEOANTROPOLOJİK MATERYALDE ONARIM, MÜLAJ VE SERGİLEME

SEÇMELİ

3-0-3

ANT-621

FOSİL PİRMATLAR

SEÇMELİ

3-0-3

ANT-623

PALEOANTROPOLOJİDE ALAN ARAŞTIRMASI

SEÇMELİ

3-0-3

ANT-625

PALEOEKOLOJİ

SEÇMELİ

3-0-3

ANT-627

EKOLOJİK ANTROPOLOJİ

SEÇMELİ

3-0-3

ANT-629

ANTROPOLOJİK DÜŞÜNCE TARİHİ

SEÇMELİ

3-0-3

ANT-631

DİN ANTROPOLOJİSİ

SEÇMELİ

3-0-3

ANT-633

ALAN ÇALIŞMASI YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

SEÇMELİ

3-0-3

 

II. YARIYIL

KOD

DERSİN ADI

TİPİ

KREDİ

ANT–602

TAKSONOMİ

SEÇMELİ

3-0-3

ANT–604

EVRİM

SEÇMELİ

3-0-3

ANT–606

ODONTOLOJİ

SEÇMELİ

3-0-3

ANT–608

EVRİMİN GENETİK TEMELLERİ

ZORUNLU

3-0-3

ANT–610

İLK TOPLUMLAR

SEÇMELİ

3-0-3

ANT–612

BİYOİSTATİSTİK

SEÇMELİ

3-0-3

ANT–614

PALEODEMOGRAFİ

SEÇMELİ

3-0-3

ANT–616

PALEOANTROPOLOJİDE YAŞLANDIRMATEKNİKLERİ

SEÇMELİ

3-0-3

ANT-618

HOMİNOİDLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİSİ

SEÇMELİ

3-0-3

ANT-620

İNSAN GENETİĞİ

SEÇMELİ

3-0-3

ANT-622

KÜLTÜREL EVRİM VE ANADOLU

SEÇMELİ

3-0-3

ANT-624

ADLİ ANTROPOLOJİ

SEÇMELİ

3-0-3

ANT-626

KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ

SEÇMELİ

3-0-3

ANT-628

SOSYAL/KÜLTÜREL DEĞİŞİM

SEÇMELİ

3-0-3

ANT-630

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

SEÇMELİ

3-0-3

ANT-632

SİYASAL ANTROPOLOJİ

SEÇMELİ

3-0-3

ANT-634

BESLENME ANTROPOLOJİSİ

SEÇMELİ

3-0-3

ANT-700

SEMİNER

ZORUNLU

0

ANT-701

UZMANLIK ALAN DERSİ

ZORUNLU

3-0-0

ANT-702

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ZORUNLU

0

 

DERS İÇERİKLERİ

KOD

DERSİN ADI

İÇERİĞİ

ANT–601

HOMİNİD FİLOJENİSİ

İnsanın evrimi Miyosen dönemden günümüze kadar Ardipithecus-Australopithecus-Homosoyundaki türler irdelenerek anlatılmaktadır.

ANT–602

TAKSONOMİ

Bu dersin amacı hayvan sistematiği ve taksonomisinin temel ilke ve kavramlarını açıklamak; hayvanlar aleminin canlılar dünyasındaki yerini ortaya koymaktır. Ders kapsamında hayvanların sınıflanmasına ilişkin yöntem ve kurallar anlatılacak sınıflamaya ilişkin cins, aile, tür gibi kavramlar açıklanmaya çalışılacaktır.

ANT–603

OMURGALILARIN KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİSİ

Omurgalıların sınıflandırılması, deri ve oluşturduğu yapıların karşılaştırılması,  omurgalı deri preparatlarının incelenmesi, iskelet sistemlerinin karşılaştırılması, omurgalı iskeletinin hazırlanması, kas sistemlerinin karşılaştırmalı incelenmesi, sindirim sistemlerinin karşılaştırılması, vücut boşlukları ve mezenterlerin karşılaştırılması, dolaşım sistemlerinin karşılaştırılması, kalp, solunum ,boşaltım, üreme sistemlerinin karşılaştırılması, sinir sistemi ve beyin yapılarının karşılaştırılması, duyu organlarının karşılaştırılmasıele alınacaktır

ANT–604

EVRİM

Evrim kavramı, evrimin kanıtları ve evrim kuramları, gen havuzu kavramı, doğal seçilim  mekanizması, populasyonlarda farklılaşma örnekleri, tür sayısının artışı, türleşme mekanizması incelenmektedir

ANT–605

ANTROPOMETRİ

İnsan vücudunu ölçmek için kullanılan anatomik dogru, düzlem ve noktalar anlatılmakta, yasayan bireyler ve kadavra üzerinde ölçü alim teknikleri tanıtılmakta, antropometrinin beden bileşiminin belirlenmesinde ve insanların tipsel açıdan sınıflandırılmasındaki kullanımı islenmektedir.

 

ANT–606

ODONTOLOJİ

Dişlerin kökeni, oluşumu, evrimsel gelisimi, makro ve mikro yapısı, form, fonksiyon ve belirlenmeleri, çeneler, çigneme, diş çeşitleri, memeli dişlerinin evrimine iliksin teoriler ve memeli takımlarının odontolojik özellikleri teorik ve uygulamalı olarak islenmektedir.

ANT–607

ZOOCOĞRAFYA

Fosil ve yaşayan hayvan türlerinin dünya biyosferindeki yayılışlarının gerekçelerini  ve sonuçlarını anlamlandırmak ve  bu bilgilerden yola çıkarak hayvanların evrimleşmesini dair mekanizmaları açıklamaktır.

ANT–608

EVRİMİN GENETİK TEMELLERİ

Yeni alelerin kaynağı, yeni genlerin kaynağı, kromozom değişimleri, doğal populasyonlarda gözlenen varyasyonların ölçülmesi, Hardy-Weinberg denge prensibi, seçilim, seçilim modelleri, mutasyon, göç, genetik sürüklenme, rastgele olmayan çiftleşme, koruma genetiği, iki lokusta evrim-bağlantı dengesi ve bağlantı dengesizliği, kantitatif özellikler üzerine seçilim konuları islenmektedir.

ANT–609

İNSANDA  BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

İnsanlar arasındaki biyolojik farklılıkların nedenleri irdelenmekte, yasayan çeşitli insan toplulukları fiziksel özellikleri bakımından tanıtılmakta ve biyolojik açıdan irk kavramı tartışılmaktadır.

ANT–610

İLK TOPLUMLAR

Bu ders kültür materyallerine genel bir bakışı içermektedir  Bu ders kültür materyalleri kavramının  tanımlanması, tarihsel boyutu, kültür materyalleri ile ilgili teknolojilerin  irdelenmesi,  sanat ve müze uygulamaları ve  ilk avcı-toplayıcı topluluklardan, günümüzdeki modern  devletlere kadar uzanan süreçteki toplumsal evrim ve gelişme kuramları genel hatları ile ele alınarak irdelenecektir.

ANT–611

OMURGALILAR PAELONTOLOJİSİ

Omurgalıların evrim sakilleri ve sınıflama yöntemleri hakkında temel bilgiler verilmekte, omurgalıların orijini, çeşitlenmesi, fosil ve yasayan omurgalılar arasındaki iliksiler, omurgalıların dağılımlarıyla birlikte islenmektedir.

ANT–612

BİYOİSTATİSTİK

İstatistikte yorumlama ve sonuç çıkarma, rastlantısal örnekleme, beklenen frekanslar ve olasılık, olasılıkların hesaplanması, hipotez sınamaları, frekans dağılımları, ki-kare sınaması, ki-kare değerinin hesaplanması anlatılmaktadır.

ANT–613

MEMELİLER PALEONTOLOJİSİ

Memelilerin orijini, çeşitlenmeleri, iliksileri ve dağılımları hakkında temel bilgiler verilmekte ve yasam alışkanlıkları temelinde gruplanmış ana memeli gruplarının özellikleri evrimsel gelişimleriyle birlikte irdelenmektedir

ANT–614

PALEODEMOGRAFİ

Kuramsal yaklaşımlarla nüfus kavramının incelenmesi; nüfus araştırmalarının kaynakları; eski insan topluluklarında nüfusun yapısı, büyüklüğü ve değişiminin incelenmesi; demografik değişimin tarihsel yönelimi; kültürel özellikler, sağlık sorunları, yaşam biçimi ile nüfus yapısı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi; eski Anadolu topluluklarının nüfus yapısının incelenmesi işlenmektedir.

ANT–615

PALEOPATOLOJİ

Fosilleri ve kemik kalıntılarını inceleyerek, geçmişteki insan ve hayvan hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Hastalıkların geçmişteki seyrine bakarak gelecekte nasıl ilerleyeceğini anlamaya çalışır.

ANT–616

PALEOANTROPOLOJİDE YAŞLANDIRMA TEKNİKLERİ

Paleoantropolojik materyalde genel olarak uygulanan yaşlandırma metotları verilecektir.

ANT-617

ANADOLU PALEOANTROPOLOJİSİ

Anadolu da  insanın biyolojik bir varlık olarak geçmişten günümüze dek geçirdiği evrimsel aşamalarını ayrıntılı olarak inceler

ANT-618

HOMİNOİDLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİSİ

Modern insanın insan olma sürecinde geçirdiği aşamalar, atasal formların yapıları ve özellikleri karşılaştırmalı olarak bu ders kapsamında anlatılacaktır

ANT-619

PALEOANTROPOLOJİK MATERYALDE ONARIM, MÜLAJ VE SERGİLEME

Laboratuarda fosillerin temizlik, onarim ve restorasyon işlemleri ve mülaj alma teknikleri teorik ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

ANT-620

İNSAN GENETİĞİ

Bu ders kapsaminda gen ve genetik terminoloji, kalıtım şekilleri, insan genomu ve gen havuzu, mutasyonlar, mutasyonlar ve modifikasyonlar, kromozom yapısı ve fonksiyonları, kromozomal sendromlar, genetik klonlama, R. DNA teknolojisi, moleküler ve forensik genetik analiz yöntemleri, konjenital anomaliler, seksüel gelişme anomalileri, multifaktöriyel kalıtım anlatılmaktadır.

ANT-621

FOSİL PİRMATLAR

Primata takimi üyelerinin evrimleri ve filogenetik ilişkileri kronolojik olarak islenmekte ve kıtalar üzerindeki dağılımları anlatılmaktadır

ANT-622

KÜLTÜREL EVRİM VE ANADOLU

Paleolitikten günümüze kadar olan süreçte Anadolu’da yaşamış insanların kültürel gelişimini  elde edilen bulgularla  açıklamaktadır

ANT-623

PALEOANTROPOLOJİDE ALAN ARAŞTIRMASI

Paleoantropolojide yapılan yüzey ve kazılara dikkat edilmesi gereken önemli hususlar teorik ve uygulamalı olarak verilecektir.

ANT-624

ADLİ ANTROPOLOJİ

Adli bilimler antropolojik bakış açısıyla ele alınmaktadır. Dersin ana konuları kimliklendirme, cinsiyet tayini, yas tayini, ölüm zamanının belirlenmesi ve ölüm sonrası değişiklerdir.

ANT-625

PALEOEKOLOJİ

Paleobiyolojik ortamlar, fosillerin dağılımlarını etkileyen ekolojik ve coğrafik etmenler, canlı ve ortam ilişkilerini incelemektedir

ANT-626

KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ

Kültür ve kültür kavramının evrimi, kültür teorisi, kültürel kurumlar ve değişkenler, kültür kalıpları, kültürel süreçler; difüzyon, kültürleme, kültürlenme, kültürleşme, kültürel ekolojide değişme, bütünleşme .

ANT-627

EKOLOJİK ANTROPOLOJİ

Doğal çevre ile insan toplulukları arasındaki ilişki ve etkileşimlerin incelenmesi bu dersin esasını oluşturur

ANT-628

SOSYAL/KÜLTÜREL DEĞİŞİM

"Değişme" adı verilen sosyal olgunun incelenmesi: Değişen nedir, nerede, ne zaman, ne kadar, ne biçimde veya ne amaçla değişiyor? Değişmenin açıklanması ve yorumlanması.

ANT-629

ANTROPOLOJİK DÜŞÜNCE TARİHİ

Antikite ve Ortaçağdaki ön hazırlıklar da dahil olmak üzere çağdaş eğilimlere dek antropolojide belli başlı ekoller ile temsilcilerinin tanıtılması, antropolojik düşüncenin içinde geliştiği toplumsal bağlamın incelenmesi, antropoloji tarihine damgasını vuran metinlerin incelenmesi.

ANT-630

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Bilimsel bir metnin hazırlanma sürecinin safhaları; tez hazırlama yöntem ve teknikleri; doğa ve toplum bilimlerinde izlenen gelenekler; tasarlama, önerme, uygulama, yazma ve takdim ilkeleri; alan araştırmasının yazıya dökülmesi; etnografi yazma biçimleri; bütünlüklü ve tutarlı bir antropolojik metnin vücut bulması için dikkat edilecek noktalar.

ANT-631

DİN ANTROPOLOJİSİ

Dini toplumsal bir olgu olarak kavramak ve incelemek; dinsel düşünce ve davranışın kültürel temelleri; dünya dinlerinin karşılaştırmalı bir değerlendirmesi; dinsel etkinliklerin toplum içerisinde örgütlenme ve insanları ortak davranışlar geliştirme yolunda harekete geçirme biçimleri; din üzerine antropoloji/sosyoloji literatüründe belirmiş farklı kuramsal perspektiflerin karşılaştırmalı ve eleştirel analizi.

ANT-632

SİYASAL ANTROPOLOJİ

İktidar yapılarının kültürel temelleri; devletsiz siyasal yapılar (aşiret, kabile, beylik v.s.) ilk devlet oluşumlarına ilişkin kuramlar; devletin evrimi ve kültürel farklar; modern devletin doğuşu ve ulusdevlet biçimi; modern devletin kültürel temeli ve kültür modeli; milliyetçilik; etnisite ve mikro milliyetçilik konularının incelenmesi.

ANT-633

ALAN ÇALIŞMASI YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bu dersin giriş kısmı pozitivist ve humanist yaklaşımların güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin eleştirel bir tartışmaya ayrılmıştır. Daha sonra bu derste sosyal bilim araştırmasında kullanılacak niteliksel yöntemlere, özellikle katılımcı gözleme odaklanarak, alan notlarının tutulması, yazılı etnografik belgelerin alan verisine dönüştürülmesi ele alınacak ve bu bilgiler ışığında öğrenciye bir uygulama yaptırılacaktır.

ANT-634

BESLENME ANTROPOLOJİSİ

Antropolojik verilerin ve yöntemlerin insan beslenmesinin fiziksel ve kültürel yönleri  üzerindeki etkilerini incelemektedir

ANT-700

SEMİNER

Seminer hazırlama bilgi ve kuralları öğretilmekte, her öğrencinin bir seminer hazırlaması ve tez öncesi seminerlerin sınıf içinde tartışılması sağlanmaktadır

ANT-701

UZMANLIK ALAN DERSİ

Yüksek lisans  öğrencilerine yol gösterici olmak amacıyla tez danışmanı tarafından açılan derslerdir.

ANT-702

YÜKSEK LİSANS TEZİ