GÜZ YARIYILI
Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler

Dersin K

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

T

U

K

ARK 501

Kuramsal Arkeoloji I

Zorunlu

3

0

3

ARK 503

Zooarkeoloji

Seçmeli

3

0

3

ARK 505

Tarih Öncesi Kültürel İlişkiler 

Seçmeli

3

0

3

ARK 507

Önasya’da Ticaret Sistemi

Seçmeli

3

0

3

ARK 509

Önasya Arkeolojisinde Stratigrafi

Seçmeli

3

0

3

ARK 511

Bölgesel Arkeoloji

Seçmeli

3

0

3

ARK 513

Antik Çağda Mozaik Sanatı

Seçmeli

3

0

3

ARK 515

Helen ve Roma Pişmiş Toprak Kapları

Seçmeli

3

0

3

ARK 517

Helen  Mezar Sanatı

Seçmeli

3

0

3

ARK 519

Helen ve Roma Mimari Bezemeleri

Seçmeli

3

0

3

ARK 521

Helen Heykel Sanatı

Seçmeli

3

0

3

ARK 523

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Zorunlu

3

0

3

 

BAHAR YARIYILI
Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler


Dersin K

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

T

U

K

ARK 502

Kuramsal Arkeoloji II

Zorunlu

3

0

3

ARK 504

Prehistorik Verilerin Değerlendirilmesi

Seçmeli

3

0

3

ARK 506

Yakın Doğuda Neolitikleşme Süreci

Seçmeli

3

0

3

ARK 508

Önasya Arkeolojisinde Din

Seçmeli

3

0

3

ARK 510

Önasya Arkeolojisinde Pişmiş Toprak Kap Üretim Teknikleri

Seçmeli

3

0

3

ARK 512

Orta Anadolu Tarihi Coğrafyası

Seçmeli

3

0

3

ARK 514

Antik Çağda Resim Sanatı

Seçmeli

3

0

3

ARK 516

Antik Çağda Cam

Seçmeli

3

0

3

ARK 518

Roma Mezar Sanatı

Seçmeli

3

0

3

ARK 520

Kentsel Arkeoloji

Seçmeli

3

0

3

ARK 522

Roma Heykel Sanatı

Seçmeli

3

0

3

ARK 524

Bilimsel Araştırma Yöntemleri II

Zorunlu

3

0

3

ARK 700

Seminer

Zorunlu

0

0

0

ARK 702

Yüksek Lisans Tezi

Zorunlu

0

0

0

 

 

Dersin Kodu: ARK 501
Dersin Adı      : Kuramsal Arkeoloji  I
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği: Bu derste, eski toplumlara ait maddesel verilerden yola çıkılarak bu toplumların düşünceleri ve sembolik yapılarının anlaşılması için uygulanan yöntemler tanıtılacak ve eleştirisel bakış açısıyla bu yöntemler irdelenecektir.

Dersin Kodu: ARK 503
Dersin Adı      : Zooarkeoloji
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği: Zooarkeoloji arkeolojik kazılardan ele geçen hayvanların kemik, diş ve boynuz kalıntılarının analizini yaparak geçmiş toplumların ekonomik, sosyal ve ideolojik yapılarını anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Bu derste arkeolojik kazılardan elde edilmiş hayvan kemiklerinin tanımlanması, veritabanlarına kayıt edilmesi, zooarkeolojide kullanılan istatistik hesaplama yöntemleri, cinsiyet ayırımı, yaş tespiti için kullanılan metotlar üzerinde çalışmalar yürütülecek ve bunun yanı sıra zooarkeolojik verilerin nasıl yorumlanması gerektiği tartışılacaktır.

Dersin Kodu: ARK 505
Dersin Adı      : Tarih Öncesi Kültürel  İlişkiler 
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği :  Bu derste arkeolojik maddesel verilerden yola çıkılarak, tarih öncesi dönemde kültürlerin birbirlerini nasıl etkiledikleri ve bölgeler arasında kültürel ilişkiler olup olmadığı varsa hangi temele dayandığı tartışılacaktır.

Dersin Kodu: ARK 507
Dersin Adı: Önasya’da Ticaret Sistemi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği:
Önasya’da tarih boyunca çeşitli ticaret sistemleri kurulduğunu biliyoruz. En eski örnek olarak Neolitik Devirde obsidyen ticareti söylenebilir. M.Ö. 3. bin’de Uruk dönemine gelince güneydoğu Anadolu’dan İran Körfezi’ni de içine alan bölgedeki ticaret sistem ortaya çıkar. M.Ö. 2. bin’e gelince Kültepe’den bilinen, bir koloni sistemi gelişmesi, her dönemde özgün bir ticaret sistemi kurulmuş olduğunu göstermektedir. Bu derste her dönemin kendine özgü ticaret sistemi örneklerle incelenecek ve karşılaştırılacaktır

Dersin Kodu: ARK 509
Dersin Adı: Önasya Arkeolojisinde Stratigrafi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği:
Arkeolojik kazılarda en önemli noktalardan biri de, her buluntunun stratigrafideki yerini anlayarak onu en iyi şeklinde değerlendirmektir. Bu yöntem kazı sistemi ile önemli derecede bağlıdır. Bu derste çeşitli kazılarındaki kazı sistemleri incelenecek, aralarındaki farklar belirlenecek ve bu sistemler kullanılarak buluntuların hangi şekilde değerlendirmelerinin yapabileceği bazı örnek araştırmalar incelenerek tartışılacaktır.

 

 

Dersin Kodu: ARK 511
Dersin Adı      : Bölgesel Arkeoloji
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği: Bu derste Kappadokia bölgesi, yapılan kazı ve yüzey araştırmalarında elde edilen arkeolojik verilerin raporları ve yayınları doğrultusunda değerlendirilecek, henüz çalışma yapılmamış arkeolojik alanları ortaya konarak en eski tarihinden Bizans Devrine kadar olan aralıkta arkeolojik ve kültürel saptamaları, Anadolu’nun diğer bölgeleriyle karşılaştırılarak ortaya konması amaçlanmaktadır.

Dersin Kodu: ARK 513
Dersin Adı      : Antik Çağda Mozaik Sanatı
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği: Mozaik sanatının doğuşu ve ilk mozaik örneklerden sonra Helenistik Dönemde ortaya çıkan tesellatum mozaikler, mozaik yapma teknikleri ve malzeme anlatılacaktır. Mozaik sanatının yaygınlaştığı Roma Devrinde ortaya çıkan mozaik üretim merkezleri ve ekoller ile bunların üretimleri, sanatçıları ve stil özelliklerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.

Dersin Kodu: ARK 515
Dersin Adı      : Helen ve Roma Pişmiş Toprak Kapları
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği: Protogeometrik, Geometrik, Arkaik, Klasik, Helenistik ve Roma Devirlerine ait pişmiş toprak kapların biçim, teknik ve bezemeleri açısından incelenecektir.

Dersin Kodu: ARK 517
Dersin Adı      : Helen  Mezar Sanatı
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği : Helen mezar tipleri, bölgesel özellikleri, lahit ve anıt mezarlar ile steller ve ikonografiler anlatılacaktır.

Dersin Kodu: ARK 519
Dersin Adı      : Helen ve Roma Mimari Bezemeleri
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği : Helen ve Roma Devrinde dini ve sivil mimarlık eserlerindeki teknik ve motiflerin gelişimleri dönemsel olarak incelenecektir.

Dersin Kodu: ARK 521
Dersin Adı      : Helen Heykel Sanatı
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği :  Helen heykeltıraşlık eserlerinin ilk örneklerinden Helenistik Devrin sonuna kadar olan gelişimi, heykeltıraşları, dönemsel özellikleri örnekler ışığında incelenecektir.

Dersin Kodu: ARK 523
Dersin Adı      : Bilimsel Araştırma Yöntemleri I
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği :  Bir arkeolojik  araştırmanın ilk kütüphane  araştırmasından başlamak üzere nasıl yapıldığını, bilimsel araştırma yöntemlerini ele alan bu derste bilgi fişleri ve anahat planının oluşturulması ve metin yazılması öğretilecektir.

 

Dersin Kodu: ARK 502
Dersin Adı      : Kuramsal Arkeoloji  II
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği: Bu derste, eski toplumlara ait maddesel verilerden yola çıkılarak bu toplumların düşünceleri ve sembolik yapılarının anlaşılması için uygulanan yöntemler tanıtılacak ve eleştirisel bakış açısıyla bu yöntemler irdelenecektir.

Dersin Kodu: ARK 504
Dersin Adı      : Prehistorik Verilerin Değerlendirilmesi
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği: Tarihöncesi dönem toplumlarını daha iyi anlayabilmek için kullanılan arkeolojiye yardımcı bilim dalları (C14, kil analizleri, zooarkeoloji, botanik, jeoloji, dendrokronoloji vb.) ve bu bilim dallarının çalışma yöntemleri tartışılacak ve bu verilerin nasıl yorumlanması gerektiği üzerinde durulacaktır.

Dersin Kodu: ARK 506
Dersin Adı      : Yakın Doğuda Neolitikleşme Süreci
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği :  Yakındoğu’da ilk yerleşik hayata geçiş ve ilk üretime geçiş nerede ve neden olmuştur. Neolitik Devirde yaşayan insanları üretime geçmeye zorlayan nedenler kültürel ve ekonomik temelde irdelenecektir.

Dersin Kodu: ARK 508
Dersin Adı      : Önasya Arkeolojisinde Din
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği: 
Önasya tarihinde din çok önemlidir ve toplum örgütlenmesinde merkezi işleve sahiptir. Din hakkında birçok yazılı kaynak mevcuttur ve onlardan her döneminin dini hakkında çeşitli bilgileri almaktayız. Ama arkeolojide bu konuya ne şekilde yaklaşabiliriz? Bu konu üzerindeki çeşitli örnekler incelenerek tartışılacaktır.

Dersin Kodu: ARK 510
Dersin Adı      : Önasya Arkeolojisinde Pişmiş Toprak Kap Üretim Teknikleri
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği: 
Arkeolojik araştırmalar da pişmiş toprak kaplar en önemli buluntulardan biridir. Onu en iyi şekilde değerlendirmek için üretim tekniğini en iyi şekilde anlamak gerekir. Bu dersde pişmiş toprak kapların üretiminde kullanılan hamurundan başlayıp pişirme tekniğine kadar incelenecek, konuyla ilgili örnekler değerlendirilip ilerdeki araştırmaların stratejisi tartışılacaktır.

Dersin Kodu: ARK 512
Dersin Adı      : Orta Anadolu  Tarihi Coğrafyası
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği :  Orta Anadolu’nun eski çağlardaki coğrafyası çerçevesinde önemli tarihsel olayları ile Helenistik Devirde kurulan Kappadokia Krallığının yayılımı ve tarihi incelenecektir. Ayrıca M.Ö. 3. yüzyılın son çeyreğine doğru Orta Anadolu’ya yerleşen Galatlar ve yaşadıkları Galatia Bölgesinin Orta Anadolu’da nasıl bir coğrafik değişikliğe sebep olduğu vurgulanarak bölgeye getirdiği tarihsel değişim incelenecektir. Roma Devrinde krallığın yıkılmasıyla Roma’nın Asya Eyaletine dahil olma süreci ve Kappadokia ile Galatia’nın sınırlarındaki zaman zaman değişim, tarihsel ve coğrafik perspektif içinde incelenecektir.

Dersin Kodu: ARK 514
Dersin Adı      : Antik Çağda Resim Sanatı
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği: Resim sanatının doğuşu, ilk mağara resimleri ve resmin yazısız zamanlarda nasıl bir iletişim aracı olmasından Helen resim sanatının eserler üzerindeki ifade biçimi, tekniksel anlamda olgunlaşan resmin sanat dalı olma süreci, Pompeii Üslupları ve Roma Devrinde resim sanatı diğer görsel sanat dalları ile beraber ele alınarak incelenecektir.

Dersin Kodu: ARK 516
Dersin Adı      : Antik Çağda Cam
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği : M.Ö. 3. Binlerde ortaya çıkan camın elde ediliş biçimi, renklendirme yöntemleri ile camdan yapılan eşyaların hangi teknikler kullanılarak elde edildiği tarihsel gelişimi çerçevesinde örneklerle incelenecektir.

Dersin Kodu: ARK 518
Dersin Adı      : Roma Mezar Sanatı
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği :  Roma mezar tipleri, bölgesel özellikleri, lahit ve anıt mezarlar ile steller ve ikonografiler anlatılacaktır.

Dersin Kodu: ARK 520
Dersin Adı      : Kentsel Arkeoloji
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği: Yoğun şekilde iskan edilen modern kentlerde çoğunlukla inşaat çalışmaları sırasında beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan arkeolojik verilerin korunması, taşınması ya da tespit edildikten sonra üzerlerinin örtülmesi ve bunlara ilişkin kanun ve maddelerini içerir. Ayrıca kent içinde olduklarından hızlı olarak çalışılması gereken bu arkeolojik alanlarda uygulanan arkeolojik çalışma yöntemleri tanıtılacaktır.

Dersin Kodu: ARK 522
Dersin Adı      : Roma Heykel Sanatı
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği :  Roma Devrinde heykeltıraşlık eserlerinin stil kritiği nasıl yapıldığı anlatılacak. Tanrı, tanrıça heykelleri ile İmparator ve diğer önemli şahsiyetlerin bu dönemde ön plana çıkan portre şeklindeki heykelleri ile anıtlar örneklerle incelenecektir.

Dersin Kodu: ARK 524
Dersin Adı      : Bilimsel Araştırma Yöntemleri II
Dersin Kredisi : 3
Dersin İçeriği :  Bilimsel Araştırma Yöntemleri I dersinde tanıtılan yöntemler hakkında uygulamalar tanıtılacaktır.

Dersin Kodu: ARK 700
Dersin Adı      : Seminer
Dersin Kredisi : 0
Dersin İçeriği: Arkeoloji biliminin kapsamında yapılacak araştırmalarda gerekli araştırma kataloglama vd. çalışmalar ele alınacaktır.

Dersin Kodu: ARK 702
Dersin Adı      : Yüksek Lisans Tezi
Dersin Kredisi : 0
Dersin İçeriği : Toplanan verilerin değerlendirilerek tezin tamamlanmasıdır.