A- Yüksek Lisans Hazırlık Programı
 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T         U        K

EPÖ 465

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

3          0         3

EPÖ 466

Eğitim Psikolojisi

3          0         3

EPÖ 467

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3          0         3

EPÖ 468

Eğitim Yönetimi ve Sorunları

3          0         3

EPÖ 469

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3          0         3

 

Ders İçerikleri

 

Dersin Kodu

EPÖ 465

Dersin Kredisi

(3/0/3)

Dersin Adı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Dersin İçeriği

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

Dersin Kodu

EPÖ 466

Dersin Kredisi

(3/0/3)

Dersin Adı

Eğitim Psikolojisi

Dersin İçeriği

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

Dersin Kodu

EPÖ 467

Dersin Kredisi

(3/0/3)

Dersin Adı

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Dersin İçeriği

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri,  bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

Dersin Kodu

EPÖ 468

Dersin Kredisi

(3/0/3)

Dersin Adı

Eğitim Yönetimi ve Sorunları

Dersin İçeriği

Eğitim yönetimi ile ilgili temel kavramları, yönetim türleri, yönetim yaklaşım ve modelleri, okul yönetiminin boyutları, okul yönetiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, yönetim çalışmalarında liderlik ve rolleri, demokratik okul yönetimi.

Dersin Kodu

EPÖ 469

Dersin Kredisi

(3/0/3)

Dersin Adı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Dersin İçeriği

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

 
B- Yüksek Lisans Programı

ZORUNLU DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

T   U   K

EPÖ 530

Eğitimde Program Geliştirme

3    0    3

EPÖ 532

Eğitimde Program Değerlendirme

3    0    3

EPÖ 534

Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi

3    0    3

EPÖ 536

Program Geliştirme Semineri

3    0    3

 

Ders İçerikleri

SEÇMELİ DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

T   U   K

EPÖ 531

Program Geliştirme Modelleri ve Yeni Yaklaşımlar

3    0    3

EPÖ 533

Küreselleşme ve Eğitim Sistemine Yansımaları

3    0    3

EPÖ 535

Öğrenme Öğretme Süreçleri

3    0    3

EPÖ 537

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

3    0    3

EPÖ 539

Test Geliştirme Teknikleri

3    0    3

EPÖ 541

Eğitimde Çağdaş Akımlar

3    0    3

EPÖ 543

Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme

3    0    3

EPÖ 545

Eğitim Reformları

3    0    3

EPÖ 547

Türk Eğitim Sisteminin Sorunları, Eğilimler ve Gelişmeler

3    0    3

EPÖ 549

Uzaktan Eğitim

3    0    3

EPÖ 551

Mukayeseli Eğitim

3    0    3

EPÖ 553

Yetişkinler Eğitiminde Program Geliştirme

3    0    3

 

ZORUNLU DERSLER

 

Dersin Kodu

EPÖ 530

Dersin Kredisi

(3/0/3)

Dersin Adı

Eğitimde Program Geliştirme

Dersin İçeriği

Program geliştirmenin planlanması, ihtiyaç saptama, ihtiyaç belirleme değerlendirme teknikleri, program tasarısı hazırlama: hedef ve davranışları belirleme, içeriğin düzenlenmesi, eğitim durumlarının düzenlenmesi, öğrenme-öğretme strateji , kuram, yöntem ve teknikleri, sınama durumu. programların denenmesi, programların değerlendirilmesi, program değerlendirmede kullanılan araştırma yöntemleri ve veri toplama araçları, program geliştirmede yeni yönelimler

Dersin Kodu

EPÖ 532

Dersin Kredisi

(3/0/3)

Dersin Adı

Eğitimde Program Değerlendirme

Dersin İçeriği

Eğitimde program değerlendirme yaklaşımları; öğrenme, süreç, ürün, taslak, erişi ve benzeri süreçleri ve analiz. Program değerlendirme yaklaşımlarından birine dönük bir uygulama

 

 

Dersin Kodu

EPÖ 534

Dersin Kredisi

(3/0/3)

Dersin Adı

Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi

Dersin İçeriği

Bilim, araştırma, bilimsel yöntem ve düşünce, denence, sayıltı, değişken, deney, evren ve örneklem, veri teknikleri, veri ve gözlem teknikleri. Betimsel, tarihi ve deneysel araştırma teknikleri. Araştırma nedenleri. Alıntı kavramı ve rapor yazma teknikleri. Araştırma raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi. Nicel araştırma desenleri ve veri analizi, temel kavramlar; betimsel istatistikler (frekans dağılımı, grafikler, merkezi ve değişkenlik ölçüleri); örnekleme dağılımı kuramı, güven aralığı tahminleri; istatistiksel hipotez testi; basit doğrusal korelasyon teknikleri, kısmi korelasyon; basit doğrusal regresyon analizi, çoklu regresyon analizine giriş; ilişkisiz örneklemler ve ilişkili örneklemler için t-testi; ilişkisiz örneklemler ve tekrarlı ölçümler için tek faktörlü ANOVA; parametrik olmayan istatistikler /(kay-kare testi, Mann Whitney U-testi, Kruskal Wallis H-testi, Wilcoxon eşleştirilmiş sıralar testi).

Dersin Kodu

 EPÖ 536

Dersin Kredisi

(3/0/3)

Dersin Adı

Program Geliştirme Semineri

Dersin İçeriği

Program geliştirme çalışmalarından örnekler. Programların ortak ve ayrılan yönlerinin belirlenmesi, örnek bir program geliştirme çalışmasının desenlenmesi.

SEÇMELİ DERSLER

Dersin Kodu

EPÖ 531

Dersin Kredisi

(3/0/3)

Dersin Adı

Program Geliştirme Modelleri ve Yeni Yaklaşımlar

Dersin İçeriği

Program geliştirmede temel modeller; davranışçı modeller, sürece dönük modeller, süreç ve ürüne dönük modeller.Yeni gelişmeler doğrultusunda modellerdeki gelişmeler ve uygulamaya yansımaları.

Dersin Kodu

EPÖ 533

Dersin Kredisi

(3/0/3)

Dersin Adı

Küreselleşme ve Eğitim Sistemine Yansıması

Dersin İçeriği

Küreselleşmenin eğitim sistemi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin; küreselleşmeyi, yönlendiren ve küreselleşmeye maruz kalan ülkeler açısından değerlendirilmesi.

Dersin Kodu

EPÖ 535

Dersin Kredisi

(3/0/3)

Dersin Adı

Öğrenme Öğretme Süreçleri

Dersin İçeriği

Öğrenme ve öğretme kavramları. Başlıca öğrenme kuram ve ilkeleri. Öğretim kuramlarının gözden geçirilmesi. Öğretme süreçlerinin organizasyonu ve geliştirilmesi, öğrenme-öğretme ortamlarının düzenlenmesi

Dersin Kodu

EPÖ 537

Dersin Kredisi

(3/0/3)

Dersin Adı

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

Dersin İçeriği

İnsan haklarının tarihi gelişimi, Demokrasinin tarihi gelişimi, temel değer ve özellikleri, insan hakları ve demokrasi ilişkisi, insan hakları ve demokrasi eğitiminin amaç, yapı ve özellikleri, insan hakları ve demokrasi eğitiminde yöntem, insan hakları ve demokrasi eğitiminde okul ve aile, demokratik eğitim, Türkiye’de insan hakları ve demokrasi eğitimi ve sorunları

Dersin Kodu

EPÖ 539

Dersin Kredisi

(3/0/3)

Dersin Adı

Test Geliştirme Teknikleri

Dersin İçeriği

Test planı, madde yazma ve redaksiyon teknikleri, test ve madde istatistikleri, madde analizi, madde seçimi ve test tertibi. Standartlaştırma ve norm hazırlama teknikleri. Uygulamalar.

Dersin Kodu

EPÖ 541

Dersin Kredisi

(3/0/3)

Dersin Adı

Eğitimde Çağdaş Akımlar

Dersin İçeriği

Dünya’da tarihi süreç içerisinde ortaya çıkan çağdaş eğitim akımlarından sanat eğitimi, çocuktan hareket, kır eğitim yurdu, iş eğitimi, üretim okulu, kolektif eğitim akımları, bu akımların birbirleriyle karşılaştırılması, sonuçları; eğitim sistemimize yansımaları ve 21. yüzyılda eğitimdeki yeni yaklaşımlar.

Dersin Kodu

EPÖ 543

Dersin Kredisi

(3/0/3)

Dersin Adı

Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme

Dersin İçeriği

Öğretmen yetiştirmenin çeşitli yönleri ile incelenmesi. Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin gelişim süreci. Öğretmen yetiştirmeyi etkileyen faktörler. Öğretmen yetiştiren kurumların programlarının temel özellikleri. Günümüzde öğretmen yetiştirme sistemi. Diğer ülkelerde öğretmen yetiştirme. Sorunlar ve eğilimler.

Dersin Kodu

EPÖ 545

Dersin Kredisi

(3/0/3)

Dersin Adı

Eğitim Reformları

Dersin İçeriği

Cumhuriyet döneminde Türk eğitim sisteminde yapılan başlıca reformlar, amaçları, kapsamları ve sonuçları. Eğitimle ilgili reform niteliği taşıyan kanunlar ve sistem üzerindeki etkileri.

Dersin Kodu

EPÖ 547

Dersin Kredisi

(3/0/3)

Dersin Adı

Türk Eğitim Sisteminin Sorunları, Eğilimler ve Gelişmeler

Dersin İçeriği

 Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik öğretim ile yaygın eğitime ilişkin kalkınma planı hedefleri, politikalar ve tedbirler. Şura kararları ve izlenen eğitim politikalarının incelenmesi, eğitim programları, program geliştirmede izlenen stratejiler, uygulama sonuçlarının analizi. Eğitimi geliştirme projeleri, hedefleri ve ulaşılan sonuçların incelenmesi. Türk eğitim politikaları ile Avrupa Birliği Eğitim politikalarının karşılaştırılması, sorunlar, eğilimler ve gelişmeler.

 

Dersin Kodu

EPÖ 549

Dersin Kredisi

(3/0/3)

Dersin Adı

Mukayeseli Eğitim

Dersin İçeriği

Mukayeseli eğitimin tanımı, kapsamı, alanı, konusu, amaçları, yararları, tarihi gelişimi, karşılaştırmalı eğitim ile ilgili yeni yaklaşımlar, yöntemler, eğitim sistemini araştırma modelleri, Türk eğitim sisteminin diğer ülkelerin eğitim sistemleriyle karşılaştırılması, çağdaş eğitim sistemleri (Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, Fransa, İngiltere, Almanya gibi), yeni yaklaşımlar, mukayeseli eğitimde karşılaşılan sorunlar.

Dersin Kodu

EPÖ 551

Dersin Kredisi

(3/0/3)

Dersin Adı

Uzaktan Eğitim

Dersin İçeriği

Bu derste başlıca eğitim sorunlarından hareketle öncelikle uzaktan eğitime olan gereksinim üzerinde durulmaktadır. Daha sonra sırasıyla Dünyadaki ve Türkiye’deki uzaktan eğitim uygulamaları, uzaktan eğitimin yönetimi, ders kitapları, radyo dersleri, televizyon dersleri, bilgisayarlı öğrenme kaynakları, etkileşimli öğrenme ortamları, internet yoluyla işbirlikli öğrenme ve uzaktan eğitimde program değerlendirme konularına yer verilmektedir.

Dersin Kodu

EPÖ 553

Dersin Kredisi

(3/0/3)

Dersin Adı

Yetişkinler Eğitiminde Program Geliştirme

Dersin İçeriği

Program geliştirme ile ilgili kuramsal çerçeve, çağdaş program geliştirme yaklaşımları, Program geliştirmenin aşamaları, programın ögeleri ve aralarındaki ilişkiler, yetişkinlerin ihtiyaç analizi yöntemleri, yetişkinlere dönük program incelemeleri.