GÜZ YARIYILI

Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler

 

Dersin Adı

Zorunlu/
Seçmeli

T

U

K

UAİ 501

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Zorunlu

3

0

3

UAİ 503

Türk Dış Politikası

Zorunlu

3

0

3

UAİ 505

Uluslararası Politikada Din

Seçmeli

3

0

3

UAİ 507

Türkiye'nin Ortadoğu Politikası

Seçmeli

3

0

3

UAİ 509

Türkiye-AB İlişkileri

Seçmeli

3

0

3

UAİ 511

Uluslararası Hukukta Son Gelişmeler

Seçmeli

3

0

3

UAİ 513

Rusya Kafkasya İlişkileri

Seçmeli

3

0

3

UAİ 515

Uluslararası İlişkiler Teorileri

Seçmeli

3

0

3

          

BAHAR YARIYILI

Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler

 

Dersin Adı

Zorunlu/
Seçmeli

T

U

K

UAİ 502

20. Yüzyıl Dünya Tarihi

Zorunlu

3

0

3

UAİ 504

Ortadoğu'da Temel Sorunlar

Zorunlu

3

0

3

UAİ 506

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Balkanlar

Seçmeli

3

0

3

UAİ 508

Uluslararası Güvenlik Sorunları

Seçmeli

3

0

3

UAİ 510

Uluslararası Politikada İnsan Hakları

Seçmeli

3

0

3

UAİ 512

AB Genişleme Politikaları

Seçmeli

3

0

3

UAİ 514

Enerji Politikaları

Seçmeli

3

0

3

UAİ 700

Seminer

Zorunlu

0

0

0

UAİ 702

Yüksek Lisans Tezi

Zorunlu

0

0

0

 

 

DERS İÇERİKLERİ

 

Dersin Adı      :  UAİ 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri
Dersin Kredisi  : 3
Dersin İçeriği : Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ile ilgili ileri düzeyde bir derstir. Dersin temel amacı, yüksel lisans öğrencilerinin tez konusu seçmeden ve yazım aşamasına geçmeden, bilimsel bir araştırmada uygulanması gereken temel unsurları örnekler yoluyla açıklamaktır. Bu çerçevede, özellikle sosyal bilimlerde kullanılan, araştırma yöntemleri ve araçlarının seçim kriterleri üzerinde durularak tez yazımında dikkat edilecek noktalara değinilecektir.

Dersin Adı      : UAİ 503 Türk Dış Politikası
Dersin Kredisi  : 3
Dersin İçeriği : Dersin amacı, Türk Dış Politikasının temel ilkelerini,  tarihsel ve entelektüel temelleri, işleyiş biçimi ve Türkiye’nin dış politika yönelimini açıklayan çeşitli faktörleri içerecek biçimde açıklamaktır. Derste öncelikle, 19. yüzyıldan, 1980’lere kadar meydana gelen olaylar incelenecektir. Daha sonra, 1980’lerden günümüze Türk Dış Politikasının temel gelişmelerini incelemektir. Bu çerçevede ana vurgu; iç gelişmeler dikkate alınarak Soğuk Savaşın sona ermesinin Türk Dış Politikasına etkileri üzerine olacaktır. Bu çerçevede, ABD, Rusya, Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri, Orta Doğu, Yunanistan ve Balkanlarla ilişkiler incelenecektir.

Dersin Adı      : UAİ 505 Uluslararası Politikada Din
Dersin Kredisi  : 3
Dersin İçeriği : Bu seçmeli ders yakın geçmişte yer alan dünyadaki din ilişkili politikaların gelişimini araştırır. Derste, din temalı siyasi aktivitelerin 1980lerden bu yana dünyada nasıl yaygınlaştığı, Siyasi temalı dini fanatizmin uluslararası ilişkiler ve güvenliği nasıl etkilediği ve dini temalı siyasi aktivitelerin çeşitleri incelenecektir. Dünyadaki dine dayalı politikaların doğuş ve gelişimlerini açıklayan ana teorileri tanıtmanın yansıra, bu ders Orta Doğu ve Asya'dan Avrupa ve Amerika kıtalarına kadar dünyanın hemen her yerinden örnekler sunacaktır.
             
Dersin Adı      :  UAİ 507 Türkiye'nin Ortadoğu Politikası
Dersin Kredisi  :  3
Dersin İçeriği : Uluslararası politikada sürekli olarak gündemde kalan, enerji kaynakları (Petrol, doğalgaz vs.) bakımından oldukça zengin olan ve Türkiye’nin de bir parçası olduğu Orta Doğu bölgesini tarihsel bir perspektif içince inceleyip, günümüz politikaları ile bağdaştırmaktır. Bu bağlamda Türkiye’nin Orta Doğu bölgesindeki etkinliği, Orta Doğu ülkeleriyle olan ilişkileri incelenecektir.
             
Dersin Adı      :  UAİ 509 Türkiye-AB İlişkileri
Dersin Kredisi  : 3
Dersin İçeriği : Bu ders Türkiye-AB ilişkilerinin 1959 yılından, Ankara Anlaşması, Ek Protokol, Gümrük Birliği, ilgili Zirve kararları, Türkiye’nin adaylığı ve müzakere süreci dahil olmak üzere  günümüze kadar tarihsel gelişim çizgisini inceleyerek, öğrencilere kapsamlı bir değerlendirme çerçevesi sunmayı amaçlamaktadır. Derste, Türkiye-AB ilişkilerini etkileyen uluslararası koşullar ve Türkiye’nin iç siyasi yapısına da değinilecektir. Türkiye ve AB arasındaki temel gelişmeler incelendikten sonra, Kıbrıs konusu, AB müktesebatı bakımından Türkiye’nin müzakere pozisyonları, Kopenhag kriterleri gibi konular ayrıca tartışılacaktır.
 
Dersin Adı      : UAİ 511 Uluslararası Hukukta Son Gelişmeler
Dersin Kredisi  : 3
Dersin İçeriği : Bu derste devletlerarası çatışmalar, barışçıl çözüm yollan, şiddet ve savaşın hukuksal yolla önlenmesi ve uluslararası anlaşmalar gibi, uluslararası hukuk ile ilgili başlıca kurallar ve konular ile söz konusu alanlardaki yeni gelişmeler incelenecektir.
 
Dersin Adı      : UAİ 513 Rusya Kafkasya İlişkileri
Dersin Kredisi  : 3
Dersin İçeriği : Rusya Kafkasya ilişkileri dersi kapsamında Kuzey ve Güney Kafkasya bölgelerinin, güneydeki üç bağımsız devlet olan Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’a özel bir vurgu yapılarak, tarihini, farklı etnik ve dini topluluklarını ve Rusya’nın Kafkaslar üzerine bölgenin uluslararası politika içerisindeki jeo-stratejik önemi ile şekillenen politikalarını inceleyecektir.

Dersin Adı      : UAİ 515 Uluslararası İlişkiler Teorileri
Dersin Kredisi  : 3
Dersin İçeriği : Uluslararası ilişkiler disiplininde klasik ve modern realizm, liberalizm, İngiliz Okulu gibi klasik teoriler ve bu teorilere eleştirel olarak yaklaşan karşıt teorileri (Sosyal Yapısalcılık, Postmodernizm, Feminizm, Küreselleşme) inceleyen ileri düzeyde bir derstir. Bilimsel Pozitivizm ve Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası İlişkilerde Teori Sorunu, Uluslararası İlişkiler Teorilerinin Tarihsel Gelişimi, Uluslararası İlişkiler Temel Teoriler Arasındaki Tartışmalar, Davranışsalcılık-Gelenekçilik Tartışması, Uluslararası İlişkilerde Analiz Düzeyi – Analiz Birimi Tartışması, İdealizm, Realizm, Neo-Realizm, Siyasal gerçekçiliğin temel ilkeleri, Jeopolitik Teoriler, Oyun Teorisi, Globalizm ve Globalist Teoriler bu ders kapsamında ele alınmaktadır.
 
Dersin Adı      : UAİ 502 20. Yüzyıl Dünya Tarihi
Dersin Kredisi  : 3
Dersin İçeriği : 20. yüzyılın uluslararası ilişkiler tarihi için olan önemini anlayabilmek için, ders iki dünya savaşı sırasında ve sonrasında ve Soğuk Savaş döneminde yaşanan önemli demografik, ekonomik, siyasi ve askeri değişiklikleri inceleyecektir.
 
Dersin Adı      : UAİ 504 Ortadoğu'da Temel Sorunlar
Dersin Kredisi  :3
Dersin İçeriği : Bu ders Orta Doğu'daki uluslararası, bölgesel ve bölgelerarası politikaları incelemeyi amaçlamaktadır. Bu konuların içerisinde devletlerin oluşumu, Arap milliyetçiliği, siyasal İslam, Arap-İsrail ve Filistin-İsrail çatışmaları, Körfez'in jeopolitiği, dış aktörlerin Orta Doğu'daki politikalara müdahaleleri ve barış arayışları dahil olacaktır.
 
Dersin Adı      : UAİ 506 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Balkanlar
Dersin Kredisi  : 3
Dersin İçeriği : Bu ders Balkan ülkelerin yakın tarihi ve günümüz siyasetini inceleyecektir. Bu derste Bulgaristan ve parçalanmış olan Yugoslavya'ya ayrı bir önem verilecektir. İncelenecek konular arasında Yugoslavya' nın yıkılışı, bu bölgedeki uluslararası gücün rolü ve bazı ülkelerdeki azınlıkların çektiği sıkıntılar yer alacaktır.
 


Dersin Adı      : UAİ 508 Uluslararası Güvenlik Sorunları
Dersin Kredisi  : 3
Dersin İçeriği : Uluslararası güvenlik sorunları doğrudan doğruya Türkiye'nin ilgi alanına girmektedir. Bu bağlamda çatışmaların çözümü ve BM, Amerikan ulusal güvenlik politikası, NATO, Orta Doğu, Rusya, Avrupa, Kafkaslar, Balkanlar gibi bölgesel güvenlik sorunları, silahlanma ve silah denetimi gibi konular incelenecektir.
 
Dersin Adı      : UAİ 510 Uluslararası Politikada İnsan Hakları
Dersin Kredisi  : 3
Dersin İçeriği : Derste uluslararası insan haklan sözleşmeleri ve getirdikleri mekanizmalar anlatılacaktır. Öncelikle Birleşmiş Milletler sisteminde insan hakları kurumlarının oluşturulması, daha sonra Avrupa, Amerika ve Afrika’da insan haklarının korunma sistemleri değerlendirilecektir. Temel hakların sınırlandırılması ve sınırlandırmanın sınırları konuları ele alınacak, birçok temel hakkın içeriği ve belli bazı temel haklar bakımından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları incelenecektir.
 
Dersin Adı      : UAİ 512 AB Genişleme Politikaları
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği :  Bu ders AB’nin gerçekleştirdiği beş genişleme sürecini ayrıntılı bir biçimde incelemek üzere tasarlanmıştır. Her bir genişleme süreci amaçları, sorunları ve özellikleri ile AB’nin değişen sınırları açısından diğer genişlemelerle karşılaştırılmaktadır. Bu ders ayrıca, AB ile aday ülkelerin hukuki ilişkilerini de kapsamaktadır.  Daha somut bir ifadeyle, ortaklık anlaşmaları, katılım ortaklıkları, ulusal programlar ile bütünleşme sürecinin getirdiği kurumsal reformlar da karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Son olarak, AB üyesi ülkelerdeki kamuoyunun farklı genişleme süreçlerine yaklaşımı ile aday ülkelerdeki kamuoyunun üyelik müzakereleri boyunca ne tür özellikler içerdiği ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Dersin Adı      : UAİ 514 Enerji Politikaları
Dersin Kredisi  : 3
Dersin İçeriği : Bu ders siyasi ekonomik, sosyolojik, ekonomik ve siyasi açılardan petrol, yenilenebilen enerji kaynakları, elektriğin kullanılabilirliği, fiyat serbestliği gibi konu ve sorunları incelerken, enerji ve çevre politikalarının sosyal ve siyasi yönlerine odaklanır. Ders, örnek çalışmaların araştırılması yoluyla karar verme süreci ve siyasi örgütlerin doğasını incelemeyi amaçlar. Üzerinde durulacak konular: Küreselleşmenin etkisi, kaynakların kıtlığı, devletin ve kamunun rolü ve karar verme sürecini etkileyen sosyal hareketler.

Dersin Adı      : UAİ 700 Seminer
Dersin Kredisi  :  0
Dersin İçeriği : Bir problem alanı seçilerek araştırma önerilerinin geliştirilmesi.

Dersin Adı      : UAİ 702 Yüksek Lisans Tezi
Dersin Kredisi  :  0
Dersin İçeriği : Öğrencinin uzmanlaşmak istediği özel alanla ilgili literatürün incelenmesi, derlenmesi ve ilgili verilerin seçimi ve raporlaştırılması